Justitiedepartementets föreslår i promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål att kameraövervakningslagen (2013:460) inte ska tillämpas vid kameraövervakning med en så kallad drönare.

Sveriges advokatsamfund har på eget initiativ lämnat in ett yttrande över promemorian där samfundet är kritiskt till förslaget att undanta kameraövervakning med drönare från lagstiftningens tillämpningsområde, och skriver: ”Ett generellt undantag från lagens tillämpningsområde kan inte anses stå i proportion till de risker avseende den personliga integriteten, som ett sådant undantag skulle innebära.”

Även Datainspektionen har uttryckt liknande kritik mot förslaget om undantag mot drönare i kameraövervakningslagen.

Advokatsamfundet förordar att Justitiedepartementet ska avvakta beslut ifrågan tills den särskilda utredning som pågår om kameraövervakning presenteras senare i år.

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här.