I Finansdepartementets delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) föreslås ett nytt regelverk med vinstbegränsningar för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.

Sveriges advokatsamfund riktar i sitt remissyttrande allvarlig kritik mot förslaget och menar att det finns en uppenbar risk att förslaget strider mot:

  • Regeringsformen (näringsfriheten),
  • Europakonventionen (äganderätts- och egendomsskyddet), och
  • de fria rörligheterna i EU-rätten.

Advokatsamfundet menar att förslaget kommer att påverka mycket stora ekonomiska värden för företag inom olika branscher och att saknas en djupgående analys av om förslaget i förhållande till ovan angivna punkter, och skriver: Det saknas samband mellan den föreslagna regleringen och uppnåendet av de av utredningen identifierade målen. Det kan starkt ifrågasättas om förslaget verkligen skyddar de intressen som förslaget har identifierat.”

Läs hela yttrandet här