Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Datainspektionen riktar kritik mot FRA

Granskning visar på brister i logguppföljningen.

Datainspektionen har granskat personuppgiftsbehandlingen i Försvarets radioanstalts (FRA) försvarsunderrättelseverksamhet och konstaterar att myndigheten i de flesta delar uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Inspektionen riktar däremot kritik mot att FRA inte genomför regelbundna logguppföljningar.

Datainspektionen förutsätter därför att FRA inför en central logganalysfunktion och har förelagt FRA att till inspektionen senast i maj 2017 redovisa vad som gjorts.

Läs hela Datainspektionens rapporten.