Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Positivt till förslag att barnkonventionen blir svensk lag

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkandet.

I Socialdepartementets betänkande Barnkonventionen blir lag (SOU 2016:19) föreslås att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.

Sveriges advokatsamfund ställer sig positivt till förslaget med undantag för föreslagna straffbestämmelsen, som Advokatsamfundet avstyrker.

Advokatsamfundet menar bland annat att en inkorporering av barnkonventionen skulle innebära att barns rättigheter får en mer framskjuten plats och på ett tydligare sätt än idag kan tillämpas i de situationer där barnets rättigheter åsidosätts i annan lagstiftning.

Advokatsamfundet är dock kritiskt till den föreslagna straffbestämmelsen Misshandel av barn och skriver i sitt remissyttrande: ”Advokatsamfundet vill i detta avseende framhålla att väsentliga bevisproblem skulle kunna uppstå vid avsaknad av ett smärtrekvisit. I dagsläget är även ett sådant hänsynslöst beteende som inte orsakar smärta, kriminaliserat inom ramen för brottet ofredande. Mot denna bakgrund finns det skäl att ifrågasätta nödvändigheten av att införa en ny lagregel.”

Läs hela Advokatsamfundet remissyttrande.