Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lagförslag om terrorfinansiering kritiseras

Advokatsamfundet har yttrat sig över utkast till lagförslag.

I Justitiedepartementets betänkande Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40) föreslås att det straffbara området utvidgas när man deltar i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation.

Sveriges advokatsamfund föreslår i sitt remissyttrande att förslagen till ändringar i finansieringslagen och rekryteringslagen avstyrks i konsekvens med att det saknas anledning att utöka tillämpningsområdet för hemliga tvångsmedel och underrättelseskyldighet.

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här.