Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att förhör under förundersökningar i större utsträckning ska spelas in antingen med ljud eller med både ljud och bild. I ett inspelat förhör ska sekretess gälla för bilduppgiften.

Regeringen menar att genom att spela in förhör ökar möjligheterna att i efterhand kunna kontrollera exakt vad någon har sagt. Detta bidrar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som misstänks för brott.

I lagrådsremissen föreslås även att reglerna ska bli mer förutsebara när det gäller vilken utsträckning misstänkta har rätt att få en egen kopia av utredningsmaterialet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Läs hela lagrådsremissen här.