Den 1 juli 2014 trädde en lagändring i kraft som syftade till att öka användningen av livstidsstraffet för mord. Men i en dom från februari i år uttalade Högsta domstolen att den omformulering av lagtexten som då gjordes inte förändrar det rättsläge som gällde tidigare.

Regeringen har därför gett Ylva Norling Jönsson, lagman vid Helsingborgs tingsrätt, uppdraget att överväga hur bestämmelsen om mord bör utformas för att åstadkomma ett skärpt straff genom en ökad användning av livstids fängelse

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.