Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Högre krav bör ställas på blivande polismän än andra studenter

Advokatsamfundet har yttrat sig över betänkande om polisutbildning.

I Justitiedepartementets betänkande Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39) föreslås bland annat slopat personlighets- och begåvningstest.

Sveriges advokatsamfund har i sitt remissyttrande flera invändningar mot förslagen.  

Bland annat kritiseras förslaget om slopade personlighets- och begåvningstest samt att samma bestämmelser som vid universitet och högskola angående disciplinära åtgärder, ska gälla även för polisutbildningen. I sitt remissyttrande skriver Advokatsamfundet: ”Polisyrkets särpräglade karaktär gör att medborgarna måste kunna ställa högre krav på blivande polismän än andra studenter. Enligt nu gällande polisförordning ska den polisstudent som gör sig skyldig till brottslighet som inte anses ringa, skiljas från utbildningen. Detta krav bör enligt Advokatsamfundets uppfattning gälla även i framtiden.”

Läs hela Advokatsamfundet remissyttrande.