Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Allvarlig kritik mot EU-kommissionens förslag

Advokatsamfundet har yttrat sig över utkast till förordning.

I EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning är grundtanken en ökad harmonisering mellan EU:s medlemsstater när det gäller bedömningen av asylsökningar och innehållet i ett beviljat skydd.

Sveriges advokatsamfund skriver i sitt yttrande till Justitiedepartementet att bestämmelserna i förslaget inte når upp till kraven om transparens, proportionalitet och förutsägbarhet, samt de principer som kännetecknar en rättsstat och föreslår att förslaget avstyrks.

Advokatsamfundet riktar allvarlig kritik mot flera delar i förslaget och menar exempelvis ”att flera av förslagen strider mot barnets bästa, bland annat att det saknas en möjlighet att bevilja permanenta uppehållstillstånd.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här.