Statens medicinsk-etiska råd (Smer) förordar att medicinska metoder för åldersbedömning används under vissa omständigheter för att fastställa en asylsökandes ålder i asylprocessen.

Smer listar ett antal förutsättningar som bör vara uppfyllda när dessa bedömningar görs.

• att en medicinsk bedömning av ålder kan tillföra viktig information, men enbart om man använder de metoder som har starkast vetenskapligt stöd och om hänsyn tas till deras felmarginaler vid den slutliga åldersbedömningen.

• att den asylsökande ska ges anpassad information om den medicinska åldersbedömningen och ha lämnat sitt samtycke innan bedömningen genomförs.

• att osäkerheter och felmarginaler ska anges vid den medicinska åldersbedömningen och framgå på ett tydligt sätt av underlaget. Anledningen är att den slutliga åldersbedömningen ska bli så transparent, rättssäker och förutsägbar som möjligt.

• att den slutliga åldersbedömningen måste grunda sig på en sammantagen bedömning av alla omständigheter som kommit fram under handläggningen av asylärendet.

Läs mer på Statens medicinsk-etiska råds hemsida.