Sexualbrottskommittén, där samtliga riksdagspartier företrätts, överlämnade idag, den 5 oktober, sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Betänkandet rymmer en rad förslag, bland annat:

•Sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att gränsen mellan straffri och straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling har varit frivilligt eller inte.

•Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med sexuellt övergrepp. Även vissa andra brott får nya brottsbeteckningar.

•Det ska klargöras i lagtexten att sexualbrott som sker på distans, till exempel via internet, kan rubriceras på samma sätt som när personerna befinner sig på samma fysiska plats.

•En ny omständighet som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett visst brott ska rubriceras som grovt införs i syfte att erhålla en skärpt syn på brott som begås mot barn, särskilt de barnen som har fyllt femton men inte arton år.

•Ytterligare en grad, synnerligen grovt brott, föreslås för bestämmelserna om sexuellt övergrepp och sexuellt övergrepp mot barn.

•Ett oaktsamhetsansvar införs för vissa sexualbrott.

•En handlingsdirigerande bestämmelse föreslås i lagen (1988:609) om målsägandebiträde i syfte att säkerställa att prövningen av om ett målsägandebiträde ska utses sker omedelbart efter att en förundersökning om sexualbrott har inletts eller återupptagits.

•Kraven på målsägandebiträdets kompetens och lämplighet skärps. Samtidigt föreslås att rätten för målsägandebiträdet att sätta ett annat ombud i sitt ställe genom så kallad substitution ska begränsas.

•Flera myndigheter, bland annat inom rättsväsendet, bör tilldelas uppdrag för att hanteringen av sexualbrott ska förbättras.

På en fråga om betänkandets förslag kommer att leda till fler fällande domar svarade Morgan Johansson att de förslag som handlar om stöd till målsägandena och brottsoffer är de som får störst betydelse för att fler brott ska klaras upp. Men när det gäller debatten om sexualbrottsmålen så menade Johansson att den lär fortsätta även i framtiden.

-Hur perfekt lagstiftning man än har och hur bra stöd man än har så måste man komma ihåg att de här brotten präglas av svåra bevissituationer och svåra bevislägen. Ofta är det bara två personer som vet vad som egentligen har hänt. Och bevisbördan ligger på åklagaren att visa att det har skett ett brott. Så det kommer alltid att finnas enskilda exempel på domar som människor kommer att reagera på, sa Johansson.

Kommitténs ledamöter är enliga ifråga om förslagen, men Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson, expert i utredningen, har inlämnat ett särskilt yttrande.

Ivarsson anser att den huvudsakliga anledningen till få fällande domar idag avseende sexualbrott är bevisproblem beträffande vad som skett. Dessa löses inte genom införandet av en samtyckeslagstiftning och i huvudsak inte heller genom ett oaktsamhetsbrott. Det senare kan, enligt Ivarsson, dock vara en väg att gå för att uppnå fler fällande domar som dessutom är materiellt riktiga och att polisen fortsätter sin metodutveckling på området och att målsägandebiträde förordnas tidigare än idag. Det är vidare viktigt med en objektiv utbildning för alla inblandade aktörer inom rättsväsendet, anser Ivarsson som tycker att det viktigaste arbetet dock är det förebyggande och attitydpåverkande arbetet som krävs för att stärka den sexuella integriteten hos alla som bor och vistas i Sverige.

Ivarsson skriver att han förordar sammantaget att lagstiftaren i första hand inför ett oaktsamhetsbrott, men inte någon samtyckeslagstiftning. Om lagstiftaren i stället väljer att införa en samtyckeslagstiftning föreslår Ivarsson att man i stället avvaktar med att införa ett oaktsamhetsbrott till dess konsekvenserna av en samtyckeslagstiftning har kunnat utvärderas.

Bengt Ivarsson talar om lagförslaget i SVT:s Aktuellt den 5/10 (ca 8 minuter in i sändningen) 

Advokatsamfundets ordförande deltog även i TV4:s Nyhetsmorgon den 6/10

Utredningens förslag kommer nu att skickas på remiss.

 Läs mer