Thomas Rolén, sedan 2008 kammarrättspresident i Stockholm, har av Journalistförbundets styrelse utsetts till allmänhetens representant i Yrkesetiska nämnden. Han nominerades till uppdraget av Advokatsamfundet.

Tidigare i år beslutade Journalistförbundets styrelse att en av ledamöterna i förbundets nämnd ska vara en allmänhetens representant, och gav Advokatsamfundet i uppdrag att nominera denna person.

Yrkesetiska nämndens uppgift är bland annat att besluta i ärenden som rör anmälningar mot journalister om överträdelser av Journalistförbundets yrkesregler, som en del i det självreglerande pressetiska systemet. Nämnden består av fem ledamöter, varav samtliga tidigare har varit journalister.

Läs mer om på Journalistförbundets hemsida.