Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) föreslår bland annat att reglerna om utgivarens ansvar ändras så att huvudregeln blir att utgivaren inte ansvarar för material som har funnits på till exempel en dagstidnings webbplats mer än ett år.

Sveriges advokatsamfund avstyrker kommitténs föreslagna preskriptionsregler avseende publiceringar i databaser. Advokatsamfundet framhåller att bestämmelsen om ett års preskriptionstid är betänklig av tre skäl: förslaget avhjälper inte den urholkning av ensamansvaret som följer av Högsta domstolens avgörande i NJA 2013 s. 945, förslaget anhjälper heller inte konflikt som i dag råder mellan tillämpningen av yttrandefrihetslagstiftningen och Europakonventionen samt att den föreslagna bestämmelsen inte är förenlig med Europakonventionens förbud mot självangivelse.

Advokatsamfundet skriver dock i sitt yttrande dock att det trots kritiken inte saknas skäl att reformera och förtydliga rättsläget: ”Det är av stor vikt att lagstiftningsåtgärder vidtas för att förhindra att databaser (exempelvis Lexbase) kan erhålla grundlagsskyddad yttrandefrihet, trots att databasens enda syfte är att tjäna pengar på utlämnande av mycket integritetskänsliga och för individer kränkande uppgifter. Det förhållandet att vissa webbplatser och databaser kan skaffa sig utgivningsbevis hos Myndigheten för radio och tv för att därigenom inte behöva efterleva reglerna i personuppgiftslagen, och erhålla samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar, utgör ett missbruk av grundlagen som måste åtgärdas.”

Läs hela yttrandet