I dag, den 11 januari, är det ett år sedan Kammarkollegiet godkände Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd som tvistlösningsorgan. Genom Konsumenttvistnämnden kan advokatklienter som är konsumenter få krav mot advokater eller advokatbyråer prövade.

Under Konsumenttvistnämndens första arbetsår, 2016, tog nämnden emot 41 krav för prövning.

I de 17 ärenden som nämnden har prövat i sak, fick konsumenten helt eller delvis rätt i 10 fall, medan konsumentens yrkande avslogs i 7 fall. I ytterligare 7 ärenden avvisade eller avskrev nämnden kravet. Sammanlagt har Konsumenttvistnämnden meddelat slutligt beslut i 24 ärenden.

Under 2016 höll Konsumenttvistnämnden åtta sammanträden. Samtliga beslut har varit enhälliga och har fattats inom föreskriven tid.

– Att antalet krav varit lågt är givetvis glädjande, men också utfallet i sak. Det är i linje med den positiva utvecklingen när det gäller antalet sjunkande disciplinanmälningar. Det visar, mot bakgrund av det mycket stora antal kostnadsräkningar som ställs ut av advokatbyråer under ett år, att advokater följer Vägledande regler om god advokatsed och tar skäligt betalt för sina tjänster. Den låga siffran antyder också att advokaternas kollektiva och obligatoriska ansvarsförsäkring fungerar väl, säger Anne Ramberg.

Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt och prövningen görs under sekretess. Advokater är skyldiga att informera klienter om Konsumenttvistnämnden, både allmänt och när det uppstår en tvist. Advokater är också skyldiga att medverka i nämndens prövning och är bundna av nämndens beslut.

Konsumenttvistnämnden består av fem ledamöter med fem suppleanter: två advokater, två företrädare för konsumentintresset och en före detta ordinarie domare. Nämnden utses av Advokatsamfundets styrelse.

Konsumenttvistnämndens webbplats