Justitiedepartementets promemoria Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen föreslås att de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att inhämta övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet förlängs till utgången av 2019.

Sveriges advokatsamfund motsätter sig den föreslagna förlängningen av den tidsbegränsade bestämmelsen i 3 § lagen (2012:278). Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande att Sveriges krav på datalagring strider mot EU-rätten: ”Mot denna bakgrund förefaller det orimligt att en fjärde gång temporärt förlänga den ifrågavarande bestämmelsen i inhämtningslagen med ytterligare två år till utgången av 2019. Eftersom den nuvarande lagstiftningen gäller till och med den 31 december 2017, bör i stället arbete snarast inledas för att ta fram en ny lagstiftning i enlighet med EU-domstolens avgörande.”

Läs hela remissyttrandet