Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har granskat Säkerhetspolisens (Säpo) hantering av inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation.

SIN konstaterar i sitt uttalande om granskningen att Säpo saknar intern kontroll över vilka beslut om inhämtning som har fattat, och påpekar att det är en allvarlig brist.

SIN iakttog också vissa fel och brister vid handläggningen av de ärenden som granskades:

  • I ett ärende har beslut om inhämtning verkställts viss tid efter den beslutade inhämtningsperiodens utgång.
  • I ett ärende saknas dokumentation av flera beslut om att häva beslut om inhämtning.
  • I ett ärende har underrättelseskyldigheten till nämnden inte fullgjorts.
  • I två ärenden har beslut om förstöring diarieförts drygt två månader respektive två veckor efter att besluten upprättats.

SIN beslutade att kontrollera genom en inspektion om Säpos inhämtning av uppgifter hade skett i enlighet med inhämtningslagen (2012:278).

SIN konstaterade redan vid sitt första inspektionstillfälle att Säpo inte klarade att tillhandahålla alla de ärenden som SIN skulle granska. Vid SIN:s inspektion hade Säpo hade tagit fram mindre än hälften av de beslut som Säpo hade underrättat SIN om. SIN fick avbryta inspektionen och återuppta den följande dag och vid ett senare tillfälle.

SIN skriver att omständigheten att Säpo inte har förmått att själv tillhandahålla de ärenden i vilka Säpo har underrättat SIN om beslut om inhämtning är anmärkningsvärd, och att det därför inte kan uteslutas att det finns ytterligare beslut om inhämtning som SIN inte har underrättats om. SIN skriver i sitt uttalande: ” En myndighet måste naturligtvis ha kontroll över sina beslut och andra till ärendena hörande handlingar. Detta gäller inte minst dokument i tvångsmedelsärenden. Syftet med granskningen var bland annat att kontrollera om Säkerhetspolisen underrättat nämnden om samtliga beslut om inhämtning som myndigheten fattat under den aktuella perioden. Säkerhetspolisens underlåtenhet i nyss angivna avseenden innebär att detta syfte med granskningen har gått förlorat.”

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna. Nämndens verksamhet syftar till att stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Nämnden har tillsyn över tre områden:

  • Användningen av hemliga tvångsmedel
  • Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter
  • Polisens behandling av personuppgifter

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande med beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhetspolisen