Sveriges advokatsamfund ställer sig i ett remissyttrande över Migrationsverkets förslag till skyddsprocess positivt till en spårindelning av ärendena så att mer resurser läggs på de mer komplicerade ärendena, medan ärenden av enkel beskaffenhet får en mer tidseffektiv handläggning.

Advokatsamfundet är dock kritiskt till att förslaget föreslår att förordnandet av det offentliga biträdet görs av Migrationsverkets anvisningsenhet, men kallelse till den muntliga utredningen görs av verkets prövningsenhet. Advokatsamfundet ställer sig frågande till hur det är förenligt med Migrationsverkets nuvarande kalendersystem för offentliga biträden, och skriver i sitt yttrande: ”Det är olämpligt att ett omfattande ansökningssamtal ska hållas med sökanden innan ett offentligt biträde har förordnats. Av remissunderlaget framgår att under ett sådant samtal ska bland annat skyddsbehovet identifieras. Enligt Advokatsamfundets uppfattning ska sökanden, i närvaro av ett offentligt biträde, formulera konkreta uppgifter på när, var och hur skyddsbehovet har uppstått och vem eller vilka som står för förföljelsen eller den skyddsgrundande behandlingen.”

Läs hela remissyttrandet