En majoritet i riksdagens civilutskott stoppar regeringens planer på att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser, skriver Sveriges radio.

Justitiedepartementet föreslog i promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser att varje enskilt börsbolag, liksom statligt ägda bolag, efter varje årsstämma måste ha särskild könsfördelning i sin styrelse.

Advokatsamfundet uttryckte i sitt remissyttrande i november 2016  kritik mot förslaget och menade att det skulle innebär långtgående ingrepp i äganderätten och näringsfriheten som medför att individer ska behandlas olika utifrån kön.

Läs mer om Advokatsamfundets remissvar här.