Migrationsöverdomstolen fastslår i ett beslut att Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd inte får överklagas.

Ärendet gäller en man som i augusti 2016 beviljades ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och som överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas permanent uppehållstillstånd eftersom hans övriga familj fick sin ansökan 2013, innan den nya tillfälliga lagen gällde.

Migrationsdomstolen upphävde beslutet och återförvisade målet till Migrationsverket för ny prövning. Migrationsverket överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle fastställa verkets beslut från augusti 2016 och yrkade på att den som inte prövas tillsammans med övrig familj ska prövas som ensam sökande, och att den tillfälliga lagen därmed är tillämplig.

Migrationsöverdomstolen undanröjer nu migrationsdomstolens beslut och fastställer att Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen inte är överklagbart.

Läs ett referat av beslutet här (mål nr UM9122-16)