I dagarna fick alla verksamma ledamöter av Sveriges advokatsamfund en elektronisk enkät, som handlar om advokaters arbetssituation. Enkäten skickades från psykologen Jens Näsström, på uppdrag av Advokatsamfundet.

Syftet med enkäten är att göra en uppföljning av den undersökning angående svenska advokaters arbetssituation, som genomfördes år 2005. Advokatsamfundet följde upp undersökningen med bland annat utbildningar i stresshantering och klientpsykologi. Resultatet av undersökningen 2005 finns att läsa om här.

Enkätundersökning som skickades nu i dagarna möjliggör bland annat en analys av hur advokaters arbetssituation och hälsa har förändrats under det gångna årtiondet och hur exempelvis informationsteknologin har påverkat arbetet.

Enkätsvaren är anonyma. Det tar cirka 10 minuter att fylla i enkäten och Advokatsamfundet hoppas att Du vill hjälpa oss genom att besvara frågorna.

Vänligen besvara enkäten senast den 26 januari 2017.

Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men för att kunna dra relevanta slutsatser av undersökningens resultat är det viktigt att så många som möjligt besvarar frågorna.

Kontakta gärna lisa.af.buren@advokatsamfundet.se vid frågor.

Läs mer om undersökningen i senaste numret av Advokaten.