Antalet disciplinanmälningar mot advokater förra året var det lägsta under hela 2000-talet. Det bekräftar den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre, trots att antalet advokater ökar. Under året uteslöts 6 advokater ur Advokatsamfundet, bland annat som följd av skärpt proaktiv tillsyn.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 439 anmälningar mot advokater under 2016. Det är 99 färre än under 2015 och motsvarar en minskning med 18 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 63 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2016, som ett led i Advokatsamfundets skärpta proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet. Det är 70 procent fler ärenden än 2015.

Totalt 599 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2016. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren, men något färre än under 2015 då disciplinnämnden arbetade av sin ärendebalans genom extra insatser.

De flesta av ärendena, 403 ärenden, avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 91 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet. Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 196 ärenden under 2016. Av dem ledde 127 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (70) blev påföljden för advokaten en erinran. Men 24 advokater fick varningar och 19 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2016 uteslöts 6 advokater ur Advokatsamfundet.

På längre sikt är trenden att disciplinanmälningarna blir färre, trots att Sveriges advokatkår växer kraftigt. År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 439 anmälningar under 2016. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 28 procent, trots att advokaterna har blivit 65 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5 838 advokater år 2016.

– Det är troligt att minskningen av antalet disciplinanmälningar beror på de höga krav som Advokatsamfundet ställer för inträde i samfundet och kraven på vidareutbildning för verksamma advokater. Advokatexamen som infördes 2004 fokuserar på advokatetik, och sedan 2009 måste alla advokater också genomgå professionell vidareutbildning minst 18 timmar per år, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under 2016 uteslöts sex advokater ur Advokatsamfundet. Det är fler än något tidigare år.

– Att antalet uteslutningar under 2016 är högre än vanligt är en tillfällighet. Uteslutningarna har inga samband med varandra, och disciplinnämnden har inte ändrat sin praxis eller blivit strängare i sina bedömningar. Några av uteslutningarna är en följd av att Advokatsamfundet har intensifierat sin proaktiva tillsyn, säger Anne Ramberg.