Finansdepartementets betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) föreslår förslag till en skatt på att flera företags inom finanssektor ska beläggas med 15 procent på företagets samtliga lönekostnader.

Sveriges advokatsamfund avstyrker Finansdepartementets förslag med motiveringen att det inte uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav och sällar sig till den kritik som Skatteverket framför i sitt särskilda yttrande, där Skatteverket konstaterar att skatten skulle träffa hundratusentals företag.

Advokatsamfundet skriver att undantag från den föreslagna finansskatten endast kan göras genom omvänd bevisbörda – att den skattskyldige kan visa att endast en del av lönekostnaderna är hänförliga till omsättningen: ”Beskattningsunderlaget ska då bestämmas efter skälig grund, ett begrepp som både till sin natur och i praktiken är ägnat att skapa osäkerhet. Den omvända bevisbördan kan enligt Advokatsamfundets uppfattning inte heller över huvud taget accepteras.”

Samfundet skriver också i sitt yttrande att förslagets koppling till lönekostnaderna och socialavgiftslagen är oförståelig och kontraproduktiv: ”Över huvud taget är den använda lagstiftningstekniken främmande för svensk rättstradition. Sammantaget innebär detta att lagen riskerar att bli mycket svårtillämpad och därmed rättsosäker.”

Läs hela remissyttrandet här.