Regeringen föreslår i lagrådsremissen Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå bland annat att unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå ska kunna få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått.

Sveriges advokatsamfund ställer sig positivt till ambitionen att förbättra situationen för berörda ungdomar och unga vuxna, men skriver i sitt remissyttrande att förslagets utformning är problematiskt på fler sätt. Advokatsamfundet frågar sig bland annat om det svenska gymnasiesystemet har förmåga att möta de behov som den föreslagna lagstiftningen skapar samt berörda ungdomar och unga vuxna klarar av att uppfylla de krav som ställs på dem i förslaget.

Advokatsamfundet skriver även i sitt yttrande: ”Det är problematiskt att regeringen alltjämt, i fråga om prövningen av rätten till uppehållstillstånd, fortsätter att tillmäta det datum den sökande lämnat in sin ansökan avgörande betydelse. Detta är enligt Advokatsamfundets mening en diskriminerande och olämplig grund för särbehandling av människor i utsatta situationer.”

Läs hela remissyttrandet