Under 2016 uppgav 19 procent av befolkningen att de känner otrygghet i sitt bostadsområde på kvällen. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan 2015. Även oro för att utsättas för överfall eller misshandel har ökat jämfört med 2015, från 11 till 15 procent. Det visar Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU). 

Bland kvinnorna uppger 31 procent att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut, att jämföra med 9 procent av männen. Även när det gäller oro att utsättas för överfall eller misshandel är det stora skillnader mellan män och kvinnor: 22 procent bland kvinnorna jämfört med 8 procent bland männen är oroliga.

Andelen av befolkningen som uppger att de har ett stort förtroende för rättsväsendet som helhet ligger på 61 procent, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan 2015. 61 procent uppger också att de har ett stort förtroende för polisen. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2015.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006.

Läs mer om undersökningen på Brottsförebyggande rådets hemsida.