Samtliga försvarare i ett mål där 32 personer stod åtalade för grova bedrägerier riktade mot Södertälje kommun var till en början kallade till samtliga förhandlingsdagar, vilka var planerade till 140 dagar. Men sedan huvudförhandlingen inletts ställdes många förhandlingsdagar in och flera förhandlingsdagar blev kortare än planerat. Slutligen pågick huvudförhandlingen under 92 förhandlingsdagar i Södertälje tingsrätt mellan 27 mars 2015 och 1 juni 2016.

Försvararnas ersättningsanspråk hade sin grund i ett omfattande brottmål där förundersökningen för huvud- och underärenden totalt omfattade drygt 30 000 sidor. Flera försvarare begärde förhöjt timarvode för hela eller delar av perioden med hänvisning till att uppdraget tagit hela deras arbetstid i anspråk och att deras möjlighet därmed varit begränsad att ta på sig andra uppdrag.

Södertälje tingsrätt satte dock ned försvararnas ersättning bland annat för arbete när det gällde inläsning av förundersökningen med anledning av att den tid som lagts ned på inläsning inte varit motiverad, varpå 24 offentliga biträden överklagade ersättningen till Svea hovrätt.

Hovrätten konstaterar att tolv av de 24 offentliga biträdena har rätt till ytterligare ersättning. Advokaterna tillerkänns mellan 12 150 och 716 625 kronor ytterligare.

Svea hovrätt skriver: ”Enligt hovrätten bör en försvarare kunna räkna med att få ersättning för sitt arbete med att ta del av materialet i en förundersökning i den mån arbetet varit påkallat för att ta tillvara huvudmannens intresse och ge honom eller henne fullgott försvar.”

Hovrätten anser att de försvarare åt de sju som betraktades som huvudåtalade har rätt till förhöjt timarvode: ”Såväl det löpande arbetet som möjligheten att behålla andra klienter och få nya uppdrag måste nämligen rimligen ha påverkats. Under sådana omständigheter är det enligt hovrätten befogat att försvararna åt de huvudåtalade tillerkänns en högre ersättning än vad som skulle följa av timkostnadsnormen”

Svea hovrätt mål nr Ö 9352-16