En kazakisk familj överklagade Migrationsverkets beslut rörande uppehållstillstånd hos Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Luleå, och yrkade att det skulle hållas muntlig förhandling rörande nya omständigheter samt att de skulle förordnas offentligt biträde.

I februari i år avslog dock migrationsdomstolen yrkandena eftersom domstolen menade att förutsättningarna för en ny prövning inte var uppfyllda då ”familjen inte har visat en giltig ursäkt för att inte ha anfört dessa omständigheter tidigare

Migrationsöverdomstolen finner nu skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. Enligt Migrationsöverdomstolens mening borde migrationsdomstolen ha tagit ställning till de båda yrkandena innan målet slutligt avgjordes och vid avslag berett klagandena tillfälle att slutföra talan.

Migrationsöverdomstolen skriver i sitt beslut att migrationsdomstolens dom ”är behäftad med så allvarliga brister att domen ska undanröjas och målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning.”

Migrationsöverdomstolen mål nr UM 3086-17