Det går inte att överlåta en fordran på kränkningsersättning innan ersättningen har fastställts genom en dom eller ett beslut. Det slår Högsta domstolen fast i en dom i dag den 18 april.

En person som omnämndes negativt på en blogg ansåg att han hade blivit utsatt för förtal och yrkade skadestånd med 5 000 kronor för kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.

Den ideella föreningen Institutet för Juridik och Internet tog över käromålet medan tingsrätten handlade det. Institutet hävdade att det hade förvärvat skadeståndsanspråket mot den förening som drev bloggen och åberopade ett köpeavtal.

Helsinborgs tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge fann båda att en fordran på kränkningsersättning som ännu inte har fastställts inte kan överlåtas.

HD kommer till samma slutsats som tingsrätten och hovrätten. HD skriver i sin dom att skadeståndslagen i och för sig inte reglerar frågan om huruvida skadestånd kan överlåtas. Men HD konstaterar att kränkningsersättningen har en starkt personlig karaktär och inte får utmätas eller kvittas bort förrän skadeståndet har betalats ut. Därför slår HD fast att ett krav på kränkningsersättning inte heller kan överlåtas innan ersättningen har fastställts.

Domen innebär att Institutet för Juridik och Internet eller andra aktörer inte kan arbeta preventivt mot kränkningar på Internet på skadeståndsrättslig väg genom att köpa upp fordringarna på kränkningsersättning och stämma dem som är ansvarig för kränkningarna.

Professor Mårten Schultz vid Stockholms universitet är en av de två ordförandena och grundarna till Institutet för Juridik och Internet. Vid Advokatdagarna 2016 hoppades han att framtiden för att förebygga nätkränkningar var just att kommersialisera kränkningsersättningarna, köpa upp anspråk och stämma i bulk. Men efter HD:s dom blir det nödvändigt att hitta andra sätt att komma åt kränkningarna.

Läs referat av Mårten Schultz anförande vid Advokatdagarna 2016

HD:s dom den 18 april 2017 i mål T 462-16