I Finansdepartementets promemoria Ytterligare verktyg för makrotillsyn föreslås ett nytt krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt krav på amortering av nya bolån.

Sveriges advokatsamfund är kritiskt att förslagen läggs till grund för lagstiftning och efterfrågar i sitt remissvar att en mer omfattande utredning än den nu föreliggande departementspromemorian: ”För att säkerställa bästa möjliga beslutsunderlag, krävs också att slutsatserna vad gäller önskvärdhet och konsekvenser, liksom åtgärdernas tekniska utformning, kan underställas tillräckligt omfattande diskussioner bland relevanta samhällsaktörer.

Advokatsamfundet skriver även att promemorian saknar den konceptuella skärpa som kan förväntas av den: ”Något tillspetsat kan lagtexten beskrivas som en idéskiss för vad en lagstiftning bör hantera, men uppfyller inte rimliga krav på precision för lagstiftning som syftar till potentiellt betydande ingrepp i enskildas ekonomi.”

Läs hela yttrandet här