En mamma som var ensam vårdnadshavare för ett barn skadades svårt i en trafikolycka i februari 2015. Skadan gjorde att hon inte längre kunde utöva vårdnaden om sonen.  Stadsområdesnämnden Innerstaden i Malmö yrkade därför vid tingsrätten – med stöd av 6 kap. 8 a § andra stycket föräldrabalken – att barnets pappa skulle få vårdnaden om sonen. Nämnden yrkade också att tingsrätten genom ett interimistiskt beslut skulle flytta över vårdnaden till fadern i väntan på att målet skulle bli avgjort.

Det tog Malmö tingsrätt sju månader att ta ställning till nämndens yrkande om ett interimistiskt beslut.

Justitieombudsmannen Lars Lindström kritiserar nu i ett beslut Malmö tingsrätt för den orimligt låga handläggningstiden inte kan ses som förenlig med barnets bästa eftersom ”det ligger i sakens natur att det interimistiska beslutet i regel ska meddelas så snabbt som möjligt under den inledande handläggningen av vårdnadsmålet.”

Läs hela JO:s beslut här.