I Finansdepartementets promemoria Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven föreslås att avgiftsuttaget till resolutionsreserven ökas genom ett förhöjt uttag av resolutionsavgiften.

Sveriges advokatsamfund är kritiskt till att höja uttaget av resolutionsavgifter från nuvarande nivå och skriver i sitt remissvar att en höjning skulle innebära att Sverige går väsentligt längre än vad som anges i krishanteringsdirektivet avseende miniminivån: ”Om Sverige väljer att i sitt regelverk ta in betydligt hårdare regler jämfört med övriga medlemsstater, får detta enligt Advokatsamfundets mening en klart negativ konkurrenspåverkan.”

Advokatsamfundet skriver även att förslaget väcker frågeställningar ”såsom om detta grundar sig i att Sverige behöver vidta dessa åtgärder för att klara av sin krishantering eller om det är ett sätt att stärka statens kassa.”

Läs hela yttrandet här