Stockholms tingsrätt avvisade svarandeombudet i ett fordringsmål, sedan tingsrätten efter två års handläggning av målet ansåg att han hade visat prov på både oskicklighet och olämplighet. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd i frågan om avvisande av ombudet.

Men tingsrätten hade inte givit någon av parterna tillfälle att yttra sig över frågan innan den fattade beslutet om att avvisa ombudet.

Därför beviljar Högsta domstolen nu svarandena prövningstillstånd i hovrätten i fråga om avvisningsbeslutet.

Mannen som avvisades av tingsrätten hade anmält sig som ombud för svarandena i januari 2014. I januari 2016 avvisade tingsrätten honom som ombud.

Tingsrätten menade att ombudet hade fördröjt målets handläggning genom att underlåta att följa tingsrättens förelägganden och på andra sätt, och att han bar det avgörande ansvaret för att det ännu efter två år var svårt att överblicka vilka invändningar svarandena gjorde gällande.

Tingsrätten radade i sin dom upp 20 exempel på hur ombudet under sin tid som ombud i målet visade prov på både oskicklighet och olämplighet.

Tingsrätten konstaterade sammanfattningsvis

  • att ombudet vid ett flertal tillfällen hade underlåtit att i tid inkomma med yttranden
  • att ombudet i ett flertal fall inte hade följt tingsrättens förelägganden
  • att ombudets yttranden hade varit allmänt hållna och inte adresserat sakfrågor i målet
  • att ombudet först efter över två års handläggning hade förmått avge en samlad och slutlig bevisuppgift i målet
  • att ombudet inte noggrant hade kontrollerat och formulerat sina yrkanden innan de framställdes vid tingsrätten.

Enligt tingsrätten fanns det skäl att anta att ombudets processföring hade syftat till att förhala ett slutligt avgörande i målet. Tingsrätten konstaterade att hans agerande hade lett till en oacceptabel tidsutdräkt.

HD konstaterar i sitt beslut att det inte finns några uttryckliga bestämmelser om domstolens skyldighet att låta parten eller ombudet yttra sig innan domstolen fattar beslut om att avvisa ett ombud. Men HD skriver att ett sådant beslut är ingripande för både huvudmannen och ombudet, att det innebär att parten inte längre kan företrädas av den person som han eller hon har utsett, och att det typiskt sett är av stor vikt vem som för partens talan inför domstol. Frågan är av sådan betydelse att parten eller ombudet ska få tillfälle att yttra sig innan rätten tar ställning, menar HD.

Enligt HD kan avsteg från regeln göras bara i undantagssituationer. Att domstolen med ledning av egna iakttagelser gör bedömningen att det är klart att ombudet har visat oredlighet, oskicklighet eller oförstånd eller på annat sätt visat sig olämplig utgör inte tillräckliga skäl för att underlåta kommunikation.

Att tingsrätten fattade sitt beslut utan att ge svaranden tillfälle att yttra sig är ett rättegångsfel och innebär att en från rättssäkerhetssynpunkt väsentlig regel har åsidosatts, finner HD, och beviljar prövningstillstånd i hovrätten.

Ett justitieråd är skiljaktigt. Enligt henne framstår det som klart att tingsrättens beslut inte skulle ha fått en annan utgång om svaranden hade fått tillfälle att yttra sig. Därför menar hon att det inte finns skäl till prövningstillstånd.

HD:s beslut den 10 april 2017 i mål nr Ö 2778-16