Advokatsamfundets styrelse har tillsatt arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett förslag till vägledning avseende frågor i samband med övergång mellan advokatbyråer. Arbetsgruppen har redovisat sitt uppdrag och styrelsen har efter revidering fastställt en vägledning i vissa frågor som gäller anställning av juristpraktikanter.

Nytt är bland annat att den advokatbyrå som anställer juristpraktikanter ska se till att dessa, med stöd av sin handledare, löpande för en förteckning över de uppdrag och klienter som de arbetar med och när. Förteckningen ska även innehålla uppgift om samtliga kända motparter och motpartsombud.

Förteckningen ska behållas av advokatbyrån, som ska utse en ansvarig person som kan lämna ut uppgifter ur förteckningen och besvara frågor från nya byråer utan dröjsmål. Skyldigheten hos en advokatbyrå att lämna information om en tidigare juristpraktikant uppkommer först när den nya byrån har bestämt sig för att erbjuda juristpraktikanten anställning.

I vägledningen finns beskrivet hur de nödvändiga kontroller som den nya byrån ska göra inför anställning av juristpraktikanter ska gå till för att vara förenlig med reglerna om tystnadsplikten.

I vägledningen redovisas även vad som avses med en juristpraktikants befattning med ett ärende på byrån, de möjligheter till en intresseavvägning som är möjliga att göra om det i efterhand visar sig att en intressekonflikt har uppkommit samt relevant tidpunkt för intressekonfliktsbedömningen.

Läs hela vägledningen här