Regeringen föreslår i en proposition idag den 26 april att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.

I 2015 års penningtvättutrednings betänkande tidigare i år föreslogs att Justitiekanslern ska kunna utdöma sanktionsavgifter vid sidan av Advokatsamfundets vanliga disciplinära påföljder, om en advokat inte följer penningtvättslagstiftningen.

Regeringen delar inte utredningens uppfattning och menar att det saknas beredningsunderlag för att föreslå en ändamålsenlig ordning och ett ansvarigt organ för påförande av sanktionsavgifter mot advokater, och skriver: ”Dessa frågor bör därför bli föremål för ytterligare överväganden innan förslag på ett fullständigt genomförande av direktivet kan lämnas. Något förslag lämnas således inte i denna del i detta lagstiftningsärende, utan frågan bör utredas vidare.”

Regeringen har därefter tillsatt en utredning i vilken Advokatsamfundet är representerat.

Regeringen delar dock utredningens bedömning om att det inte bör för föras in bestämmelser som ställer advokatbolag under tillsyn avseende skyldigheterna i penningtvättslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017 och syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Läs hela propositionen här