Finansdepartementets föreslår i promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag att det lönebaserade utrymmet ändras och att kapitalandelskravet utformas som ett tak för det lönebaserade utrymmet för delägare som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Sveriges advokatsamfund avstyrker i huvudsak de remitterade förslagen då dessa innebär ytterligare skärpningar i förhållande till de förslag som lämnades av 3:12-utredningen i november 2016. Advokatsamfundet menar bland annat att förslaget om kapitalandelskrav innebär negativa tröskeleffekter och att det är i strid med syftet bakom förslaget: ”Dessa innebar att företag med upp till 25 likaägande aktieägare kunde erhålla betydande skattefördelar inom 3:12-systemet, i förhållande till företag med 26 likaägande aktieägare. Således en skatteregel i direkt strid med önskemålet om ökad neutralitet i skattesystemet.

Advokatsamfundet påpekar i sitt yttrande att i lagrådsremissen saknas skäl till förslaget att höja takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs samt att 3:12-systemet har kommit att bli svåröverskådligt och komplext. I sitt yttrande skriver samfundet: ”Mot den bakgrunden vore det önskvärt om det tillsattes en bredare utredning med uppdrag att förenkla 3:12-systemet, som gör det möjligt för mindre företag och dess ägare att få del av de fördelar som regelsystemet syftar till.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här

Läs även Advokatsamfundet yttrande över 3:12-utredningen (9 februari 2017).