När ett målsägandebiträde biträder fler än en målsägande gäller inte den så kallade brottmålstaxan för biträdets ersättning. Det konstaterar Högsta domstolen i ett beslut, och ger en västeråsadvokat den ersättning han yrkade i hovrätten i ett mål där han var biträde åt tre målsägande, och där hovrätten hade tillämpat taxan.

Advokaten var målsägandebiträde åt tre målsägande i ett mål om bland annat grov stöld och bedrägeri riktade mot mycket gamla åldringar i deras hem.

Vid huvudförhandlingen i hovrätten begärde advokaten ersättning med 9 261 kr för sju timmars arbete och med 4 860 kr för fyra timmars tidsspillan. Hovrätten tillämpade brottmålstaxan och tillerkände honom ersättning med 8 095 kr för arbete och 3 645 kr för tre timmars tidsspillan.

HD konstaterar att det följer av 1 § i Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde (DVFS 2015:8) att brottmålstaxan inte gäller då målsägandebiträdet biträder fler än en målsägande. HD finner att advokatens yrkande framstår som skäligt och tillerkänner honom den ersättning han begärde i hovrätten.

HD:s beslut den 6 december 2016 i mål nr Ö 1855-16