Justitiedepartementets promemoria Behandlingen av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (Ds 2016:31) innehåller förslag om informationsutbyte mellan samarbetande myndigheter.

Sveriges advokatsamfund avstyrker förslagen i promemorian eftersom de saknar en tillräckligt genomgripande analys och bedömning av hur informationsflödet mellan myndigheterna påverkar den personliga integriteten och rättssäkerheten för den enskilde.

Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget att tillåta direktåtkomst mellan olika myndigheter, särskilt när det gäller direktåtkomst till integritetskänsliga personuppgifter, och skriver i sitt remissyttrande: ”Detta riskerar ofta att för många personer, utan tillräckliga skäl, får tillgång till personuppgifter av mycket känslig art. Ofta finns det mer rättssäkra och mindre integritetskänsliga sätt att dela information mellan myndigheter än att ge tjänstemän hos olika myndigheter direktåtkomst till varandras personuppgifter.”

Läs hela yttrandet