Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kritik mot restriktioner att föra in alkoholdrycker

Advokatsamfundet har yttrat sig över promemoria.

Socialdepartementets promemoria Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) innehåller förslag om restriktioner för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att låta köparen anlita en transportör.

Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget i promemorian eftersom det är oproportionerligt sett till de eftersträvade syftena om att minska den totala alkoholkonsumtionen.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande: ”Av de mätningar promemorian hänvisar till framgår att privatinförsel av alkohol fortfarande motsvarar en väldigt liten del av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Förbudet mot distansförsäljning bör därför enligt Advokatsamfundets bedömning ha marginell effekt på den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.”

Läs hela yttrandet