Socialdepartementets promemoria Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) innehåller förslag om restriktioner för privatpersoner att föra in alkoholdrycker till Sverige från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom att låta köparen anlita en transportör.

Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget i promemorian eftersom det är oproportionerligt sett till de eftersträvade syftena om att minska den totala alkoholkonsumtionen.

Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande: ”Av de mätningar promemorian hänvisar till framgår att privatinförsel av alkohol fortfarande motsvarar en väldigt liten del av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Förbudet mot distansförsäljning bör därför enligt Advokatsamfundets bedömning ha marginell effekt på den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.”

Läs hela yttrandet