Regeringen redogör i en skrivelse hur svenska myndigheters 2015 tillämpade bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål.

I förhållande till tidigare år har antalet misstänkta personer som varit föremål för hemlig avlyssning fortsatt att minska. Sedan 2012 har antalet minskat varje år och totalt har antalet avlyssnade personer minskat med 8,7 procent.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det med stöd av bestämmelserna i rättegångsbalken och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott under år 2015 fattats totalt 377 beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, om hemlig kameraövervakning och om hemlig rumsavlyssning.

Läs hela skrivelsen här