Chefs-JO Elisabeth Rynning riktar allvarlig kritik mot Anstalten Skänninge i Mjölby kommun för hur de har tillämpat fängelselagens bestämmelser om placering av intagna i avskildhet.

En brist som JO uppmärksammar är att många intagna har placerats i avskildhet med stöd av 6 kap. 5 § fängelselagen under längre perioder än vad som normalt ryms inom ramen för den bestämmelsen.

Elisabeth Rynning skriver även i sitt beslut att det är ”djupt otillfredsställande” att Anstalten Skänninges motiveringar av besluten att placera intagna i avskildhet i många fall är mycket kortfattade och ofta inte innehåller mer än en hänvisning till det lagrum som tillämpas.

Läs hela JO:s beslut här.