I Justitiedepartementets promemoria Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen (Ds 2016:34) föreslås en ändring i utlänningslagen.

Den föreslagna ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.

Sveriges advokatsamfund skriver i sitt remissyttrande att lagförslaget bör kompletteras med en möjlighet för den asylsökande även efter överklagandefristens utgång, för fall där nya tidigare icke kända omständigheter framkommer, att framställa yrkanden om inhibition med i förslaget angivna rättsliga följder. Advokatsamfundet skriver i sitt remissyttrande: ”Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv framstår det snarare som nödvändigt att den enskilde, under dessa förutsättningar, även senare under processen har en möjlighet att framställa ett inhibitionsyrkande för att avbryta verkställigheten.”

Advokatsamfundet menar även att lagförslaget även bör kompletteras med ett tydliggörande att den sökande ska ges ökade möjligheter att få ett offentligt biträde förordnat i samband med förfaranden enligt Dublinförordningen.

Läs hela yttrandet här.