Advokaten förordnades av Förvaltningsrätten i Jönköping som offentligt biträde i ett mål om omedelbart omhändertagande och beredande av vård enligt LVU. Efter önskemål från klienten besökte biträdet sin klient två gånger under hösten 2016, men det ansåg förvaltningsrätten inte hade behövts och gav henne därför bara ersättning för ett besök.

Advokaten överklagade till Kammarrätten i Jönköping, som anser att även det andra besöket varit nödvändigt. I sin dom skriver Kammarrätten: ”I den uppkomna situationen har klienten haft rätt att få ett personligt besök av sitt offentliga biträde för genomgång av vårdplanen. Klienten har varit tydlig med att hon velat ha ett besök och att hon inte velat gå igenom vårdplanen per telefon. Det har därför varit nödvändigt med ett andra besök. Det saknas därför skäl för att inte bevilja den begärda ersättningen.”

Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens beslut och tillerkänner advokaten ytterligare 4 569 kronor.

Läs hela domen här