Två av de högsta europeiska ämbetsmännen på människorättens område uttrycker allvarlig oro över förslag till lagändringar som har antagits i den polska nationalförsamlingens ena kammare sejmen. Förslagen kan underminera mötesfriheten om de blir gällande lag.

Michael Georg Link, direktör för den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR), och Nils Muižnieks, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, uppmanar det polska parlamentet att ompröva lagändringarna som gäller allmänna sammankomster och ber de polska myndigheterna att avsätta mer tid för diskussioner med frivilligorganisationer och andra grupper som berörs av ändringarna.

– Friheten att delta i fredliga sammankomster är skyddad, till och med garanterad, av Förenta nationernas, Europarådets och OSSE:s åtaganden och rättsliga normer. Utifrån de konsekvenser de här lagändringarna får för rätten till fredliga sammankomster, som måste garanteras och främjas, är det nödvändigt att lagstiftning som kan inskränka den rätten inte antas för hastigt, och den bör undergå omfattande konsultationer med frivilligorganisationer och andra nyckelintressenter innan den antas, säger Michael Georg Link.

– De här lagändringarna bör inte antas i befintligt skick, eftersom de onödigtvis och oproportionerligt skulle begränsa möjligheterna för en stor del av befolkningen att åtnjuta sin mänskliga rättighet till frihet att delta i fredliga sammankomster utan att beakta artikel 11 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, säger Nils Muižnieks.

Link och Muižnieks betonade särskilt att lagändringarna ger företräde till möten ordnade av myndigheter, kyrkor och religiösa organisationer samt så kallade återkommande möten – sådana som äger rum regelbundet – till möjlig nackdel för rätten för individer och andra grupper att organisera möten, till exempel i syfte att protestera med anledning av aktuella frågor.

Lagändringarna antogs av sejmen, det polska parlamentets underhus, vid månadsskiftet november–december, och skulle därefter diskuteras i den polska senaten.

Uttalande från Europarådets människorättskommissionär