Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska få en roll i att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Regeringen har i sin budgetproposition för 2017 föreslagit att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Enligt förslaget ska länsstyrelserna årligen redovisa sitt arbete till Brottsförebyggande rådet (Brå).

Läs mer på regeringens hemsida.