Kammarrätten i Göteborg beslutade den 1 september att höja ersättningen för ett offentligt biträde i ett LVU-ärende från förvaltningsrättens beviljade nio timmar till 18 timmar.

Advokaten som agerade offentligt biträdet för en vårdnadshavare yrkade ersättning för 17 timmar och 45 minuter, och förklarade i kostnadsräkningen varför ärendet tog särskilt mycket tid: klientens behov av ovanligt mycket stöd samt flera möten med klienten, nätverksgrupp och socialtjänst. Förvaltningsrätten i Göteborg bedömde dock att arbetsinsatsen översteg det som kan anses normalt, och beviljade advokaten enbart ersättning för nio timmar.

Advokaten överklagade då till kammarrätten, som i sin dom bifaller yrkad ersättning med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Kammarrätten i Göteborg finner inte skäl att ifrågasätta att nedlagt arbete har varit nödvändigt med hänsyn till huvudmannens behov och övriga omständigheter, och att arbetsinsatsen ”inte heller varit förgäves, eftersom utredningen avslutades med att klienten fick frivilliga insatser i stället för tvångsåtgärder.”

Mål nr 2770-16