I dag den 30 september presenterade Statskontoret första delen av sin utvärderingsrapport om ombildningen av polisen.

Statskontorets utvärdering visar att polisen har genomfört viktiga delar av sin omorganisation. Bland annat har Polismyndigheten lagt grunden för att skapa en nationell polisorganisation. Men flera svåra utma­ningar återstår för att målen för reformen ska nås på sikt, och medarbetarna behöver vara delaktiga i förändringsarbetet i högre grad. En prioriterad fråga är också att stärka det lokala polisarbetet.

I arbetet med reformen hittills har Polismyndigheten fokuserat på att öka enhet­ligheten och stärka sin nationella strukturen. Det har lett till att samordning över region- och områdesgränser har förbätt­rats och att resurserna kan användas mer flexibelt. 

Statskontoret konstaterar att det har tagit längre tid än förväntat för Polismyndigheten att tillsätta cheferna längst ut i organisation­en. Det har medfört att det har blivit svårare att kommunicera om förändringarna. En konsekvens av det är ett glapp mellan vad cheferna och medarbetarna har förväntat sig av reformen och hur de upplever utfallet av reformen hittills.

Läs Statskontorets delrapport, Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet – Delrapport 1 om genomförandearbetet

Statskontoret utvärderar ombildningen av polisen på uppdrag av regeringen. Utvärderingen omfattar i vilken utsträckning ombildningen har skapat bättre förutsättningar för förbättrat verksamhetsresultat och högre kvalitet i polisens arbete. Den andra delrapporten ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2017, och slutredovisningen ska redovisas senast 1 oktober 2018.