I dag den 1 september har regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslag till effektivare regler mot insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation (marknadsmissbruk).

I lagrådsremissen föreslår regeringen två nya lagar: en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden och en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

  • Straffskalorna för marknadsmissbruksbrott skärps, och grova brott föreslås kunna ge upp till sex års fängelse.
  • Regler om administrativa sanktioner införs. Finansinspektionen som tillsynsmyndighet kan ingripa mot marknadsmissbruk genom sanktionsföreläggande och till exempel besluta om rättelse, förbud att utöva ledningsuppdrag i ett värdepappersinstitut, förbud att handla med vissa finansiella instrument för egen räkning och om sanktionsavgifter.
  • Finansinspektionens samarbete med Ekobrottsmyndigheten fördjupas, och inspektionen får utökade egna utredningsbefogenheter.
  • Nya regler ska underlätta informationsutbyte mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.
  • Endast en typ av sanktion (straff eller administrativ sanktion) ska beslutas i det enskilda fallet. Huvudregeln är att åtal väcks vid avsiktliga överträdelser av förbuden mot marknadsmissbruk, medan andra överträdelser blir föremål för administrativa sanktioner. Åklagare ska besluta om åtal ska väckas. Om så inte sker får Finansinspektionen ingripa. Om ett åtal ogillas kan domstolen besluta om administrativ sanktion, om det finns förutsättningar för det.
  • Stockholms tingsrätt utses till särskilt forum för marknadsmissbruksbrott, vilket innebär att samtliga mål om överträdelser av de här slagen hanteras där.
  • För att underlätta utredning av marknadsmissbruk införs nya sekretessregler, bland annat skydd för uppgift om identiteten hos den som haranmält en misstänkt överträdelse till Finansinspektionen.

Regeringen föreslår att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 februari 2017.

Lagrådsremissen Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk