Offentliga biträden i migrationsmål har fått vänta oskäligt länge på sina ersättningar, och Justitiekanslern har i omgångar riktat kritik mot Migrationsverkets ohållbara policy för väntetiderna för utbetalningar.

Därför har Migrationsverket gjort en utvärdering av hur begäran om förskott på kostnadsräkningar från biträdena hanteras.

Uppföljningsrapporten visar att Migrationsverket inte har haft enhetliga bedömningar och rutiner för sin hantering av begäran om förskott på kostnadsräkningar. Det framgår av rapporten att ersättning vanligtvis inte betalas ut inom de sju dagar som Migrationsverkets egen standard för begäran om förskott fastslår, och att tidsmålen enligt standarden har följts i bara 14 procent av ärendena.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har skickat följande information till advokater och advokatbyråer med verksamhetsinriktningen asylrätt eller migrationsrätt.

”Advokatens roll som offentligt biträde i migrationsärenden

Med anledning av de frågor som har inkommit till Advokatsamfundets kansli rörande Migrationsverkets nya arbetssätt och advokatens roll som offentligt biträde i migrationsärenden, finner jag anledning att framhålla att advokatens roll som offentligt biträde i migrationsärenden inte skiljer sig från den roll som advokaten har i övriga ärenden med beaktande av advokatetikens grundläggande krav.

Jag har tidigare lämnat information om hur Advokatsamfundet ställer sig till Migrationsverkets nya arbetssätt. Advokatsamfundets bevakning av migrationsområdet fortgår och vi har bjudit in Migrationsverket till ett möte med ordförandena i Migrationskollegierna i Stockholm, Göteborg och Malmö för att bl.a. diskutera frågor rörande det nya arbetssättet.

Med beaktande av den utsatta roll som en asylsökande innehar, finns det anledning att påminna om promemorian ’Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter’, från vilken ledning kan hämtas även för den som verkar som offentligt biträde i migrationsärenden.

Promemorian ’Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter’

Information om Migrationsverkets utvärdering av systemet rörande förskottsutbetalningar

Migrationsverkets utvärdering av hur systemet med förskottsutbetalningar fungerar är nu klar. Utvärderingen har gjorts både utifrån ett kvantitativt som ett kvalitativt perspektiv. Antalet begäran om förskott har under de senaste åren ökat, och Migrationsverket förutspår en fortsatt ökning med anledning av det höga antalet öppna ärenden och de långa handläggningstiderna.

Uppföljningen visar att Migrationsverket inte har haft enhetliga bedömningar och rutiner för hanteringen av begäran om förskott på kostnadsräkningar.

Migrationsverkets rapport ’Begäran om förskott på kostnadsräkningar

Jag ser mycket positivt på att Migrationsverket har genomfört denna utvärdering. Mer beklagligt, dock inte överraskande, är att systemet med förskottsutbetalningar uppenbarligen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Av rapporten kan det bl.a. konstateras att ersättning vanligtvis inte betalas ut inom sju dagar, och tidsmålen enligt standarden har endast följts i 14 % av de granskade ärendena. Migrationsverket kommer nu att vidta en rad åtgärder för att förbättra hanteringen av förskottsutbetalningar och Advokatsamfundet kommer även fortsättningsvis att bevaka denna utveckling.

Om ni har synpunkter, frågor och funderingar rörande det migrationsrättsliga området, vänligen hör av er till anna.nordstrom@advokatsamfundet.se

 

Anne Ramberg”