Det är inte en ”överföring till allmänheten” i infosocdirektivets mening att posta en länk till upphovsrättskyddat material på en annan webbplats som har publicerats där utan tillstånd – om det som postar länken gör det utan vinstsyfte och inte vet att verket har publicerats illegalt.

Om länkarna däremot har postats i vinstsyfte, finns en presumtion för att den som postar dem vet att de har publicerats illegalt.

Det är innebörden av EU-domstolens dom i dag den 8 september.

Högsta domstolen i Nederländerna hade begärt ett förhandsbesked från EU-domstolen i ett upphovsrättsmål om vad begreppet ”överföring till allmänheten” i direktivet 2001/29/EG innebär.

Den nederländska webbplatsen GeenStijl hade publicerat länkar till en australisk webbplats där nakenbilder av den nederländska mediepersonligheten Britt Dekker kunde laddas ned. Den australiska webbplatsen hade publicerat bilderna utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren Sanoma. Sanoma ger ut tidningen Playboy, där bilderna var avsedda att publiceras vid ett senare tillfälle. GeenStijl vägrade ta bort länkarna trots att Sanoma krävde det. När den australiska webbplatsen på Sanomas begäran tog bort materialet, publicerade GeenStijl nya länkar till en annan webbplats där bilderna fanns.

När någon utan vinstsyfte postar en länk till material på en annan webbplats, är det enligt EU-domstolen nödvändigt att beakta om den som postar länken inte vet och inte rimligen kan veta att materialet har publicerats på Internet utan upphovsrättshavarens medgivande.

När det däremot är klart att personen vet eller borde ha vetat att länken leder till material som har publicerats olovligen, till exempel på grund av en underrättelse från upphovsrättsinnehavaren, innebär postningen av länken en ”överföring till allmänheten”.

Om länken har postats i vinstsyfte kan det förväntas att den som har gjort det undersöker att materialet inte har publicerats olovligen. Därför måste det antas att länken har postats med full vetskap om att materialet är skyddat och att upphovsrättsinnehavarens tillstånd till internetspublicering kan saknas. Därmed är det också en ”överföring till allmänheten”.

I det aktuella nederländska fallet är det ostridigt att GeenStijl postade länkarna till bilderna i vinstsyfte och att Sanoma inte hade lämnat tillstånd till publicering på Internet. Det framgår i målet att GeenStijl kände till att publiceringen var olovlig. GeenStijls publicering var alltså en ”överföring till allmänheten”.

Sedan EU-domstolen nu har lämnat sitt förhandsbesked avgör Nederländernas högsta domstol själva sakfrågan i målet mellan bolaget som publicerar GeenStijl och upphovsrättsinnehavarna.

EU-domstolens dom den 8 september i mål nr C‑160/15