Justitiedepartementet remitterade den 23 september departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, som innehåller förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

I promemorian föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Det föreslås bland annat också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017

Läs mer om departementspromemorian på regeringens hemsida.