I dag, den 15 september, lämnade Mediegrundlagskommittén över betänkandet Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Kommittén har haft i uppdrag att i vissa avseenden se över tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Betänkandet föreslår bland annat att införas möjlighet att lämna internationellt rättsligt bistånd på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området, eftersom kommittén menar att Sveriges nuvarande nationella reglering ger ytterst begränsade möjligheter att bistå andra länder i det här avseendet och inte kan anses vara i fas med utvecklingen inom EU.

Förslaget innebär att ett förhör hålls med en misstänkt eller ett vittne efter att en utländsk åklagarmyndighet begärt det. Kommittén menar att utgångspunkten dock bör vara att svenska myndigheter som prövar en begäran om internationellt rättsligt bistånd inte ska tillämpa en lägre skyddsnivå än vad som följer av TF och YGL.

Läs mer om betänkandet Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) på Regeringens hemsida.